Catalogo Manoscritti
<<<

ID: 163674

Citazioni bibliografiche
Segnatura Vat.gr.827
Autore Phouskas, Konstantinos M.
Titolo Grēgoriou Thaumatourgou, hē Kanonikē Epistolē,
In Ekklësiastikos Pharos
Nota/Pagine 60 (1978) 757.

Legami ipertestuali
Segnatura Vat.gr.827
AutorePhouskas, Konstantinos M.
PeriodicoEkklësiastikos Pharos