Manuscripts Catalogue
<<<

Result(s): 2
1

You can display a brief or a full description of the selected records found
Show the selected records Show the records found

Barb.or.18
1) 15th century
2) 1r-107v: Ibn-Gayât, Yiṣḥāq Ben-Yehûdā, 1038-1089 יום לעמד לפניך להתכפר הוחלתי. אצלצלה [ברכו]תיך אלהי מערכות, איש מכאובים ידוע עצבים, מפיק רצון נפשי ומאויי, להודות לשמך שחר קמנו ... זאת זכרנו, חי העולם מקור חיים לכל חי, מושל רום ותחת ברוב אונים, יושב רום עליות ועיניו צופיות, יה על מי לא יקום אורהו, 'מבשר אמר יתן, תהלות יה אזכיר בלי פחד, נפשי ביום שלותי ופחדתי, לעמו ישראל יצו שדי סליחה, יבורך צור יצר חשכים גם נגוהים, יומא דשבתא יומא דרוחא, יונת אלם עדת יפה וברה, צורי עז ישועתי יודע כל נעלם, אנא אלהי המשפט בקרבך אלי למשפט, לך ה' הצדקה אשפוך שיחי ברנה, לך ה' הצדקה דובר צדק ומישרים, לך ה' הצדקה דגול שוכן שמי זבולה, לך ה' הצדקה בלא תכלה ולא תחלה, לך ה' הצדקה אל קורא הדורות, לך ה' הצדקה צור שוכן שמי מעונה, לך ה' הצדקה והחסד והרחמים, אמונות יהגה חכי.


You can display a brief or a full description of the selected records found
Show the selected records Show the records found


1